A site that helps you learn Czech.

home    links    about us    our team    contact  

 

 
  phrasebook  
       

Search this site:

 

Transportation

Click on any of the Czech words or phrases to play them in your audio player. The audio is available in Real Audio. You can download RealPlayer for free from real.com.

Phrases:

At the Airport

When is the next flight to Prague? Kdy odlétá příští letadlo do Prahy?
The flight to / from Prague leaves / arrives at 3:20 p.m. Letadlo do / z Prahy odlétá / přilétá v 15:20.
Your plane ticket, please. Vaši letenku prosím.
Your passport, please. Váš pas prosím.
I have lost my passport / bag. Ztratil jsem pas / tašku.

Taking a Taxi

I need a taxi. Potřebuji taxi.
Taxi! Taxi!
Excuse me, are you available? Promiňte, jste volný?
What is the rate per kilometer? Jaká je sazba za kilometr?
Please stop here. Prosím zastavte tady.
Can you wait here? Můžete tady počkat?
How much is it? Kolik to stojí?
I'd like a receipt. Chtěl bych účet.

Taking Public Transportation

Where is the bus station / bus stop? Kde je autobusové nádraží / autobusová zastávka?
Where is the train station? Kde je vlakové nádraží?
Where is the subway station? Kde je stanice metra?
Where is the (nearest) tram stop? Kde je (nejbližší) zastávka tramvaje?
When does the next bus / train leave for Prague? Kdy odjíždí příští autobus / vlak do Prahy?
Where do I buy tickets? (for public transportation) Kde se kupují jízdenky?
I'd like a return ticket to Prague. Chtěl bych zpáteční jízdenku do Prahy.
I'd like a seat reservation. Chtěl bych místenku.
Does this tram go to the Prague Castle? Jede tato tramvaj na Pražský hrad?
Is this seat taken? Je tu obsazeno?
Tickets please! Jízdenky prosím!

Vocabulary:

At the Airport

airport letiště
aisle seat sedadlo v uličce
Arrivals (of planes) Přílety
bag taška
baggage claim výdej zavazadel
boarding pass palubní vstupenka
cancelled zrušeno
customs celní kontrola
delay zpoždění
Departures (of planes) Odlety
flight let
luggage zavazadla
passport pas
plane ticket letenka
restrooms toalety
seat sedadlo
window seat sedadlo u okna

Taking a Taxi

to stop zastavit
rate sazba
receipt účet
taxi taxi
to wait počkat

Taking Public Transportation

Arrivals (of trains or buses) Příjezdy
bus autobus
bus station autobusové nádraží
bus stop autobusová zastávka
delay zpoždění
Departures (of trains or buses) Odjezdy
first class první třída
platform (at the train station) nástupiště
return / round-trip ticket zpáteční jízdenka
second class druhá třída
subway metro
subway station stanice metra
ticket (for transportation) jízdenka
ticket counter pokladna
train vlak
train station vlakové nádraží
tram tramvaj
tram stop zastávka tramvaje

 

All audio files © Local Lingo s.r.o.

 
     
© 1998-2018 Local Lingo s.r.o.